KLINICKÉ ZKOUŠKY TECFIDERY PŘED REGISTRACÍ

Přípravek Tecfidera snižuje počet atak u pacientů s relaps-remitentní RS.

V hlavní studii zahrnující 1234 pacientů, bylo výrazně méně pacientů, kteří na tomto léku zaznamenali v průběhu dvou let ataku (27 %) ve srovnání se skupinou pacientů, kteří užívali placebo (neúčinnou látku) - 46 %.

Ve druhé hlavní studii zahrnující 1417 pacientů dostávala část účastníků přípravek Tecfidera, část dostávala placebo a část skupiny si aplikovala schválený lék Copaxone. Bylo zjištěno, že Tecfidara je účinnější než placebo ve snižování počtu relapsů v průběhu dvou let: počet atak na pacient-rok byl zhruba 0,2 ve skuoině užívající přípravek Tecfidera, zatímco v placebové skupině dosáhl tento ukazatel hodnoty 0,4. ve skupině, která si aplikovala schválený lék Copaxone, činil počet atak na pacient-rok 0,3.

Citujeme ze Souhrnu zprávy EPAR určené pro veřejnost, jejímžautorem je regulátor evropského trhu - Evropská léková agentura (EMA):

"U pacientů trpících relabující-remitující formou roztroušené sklerózy byly provedeny dvě, 2 roky trvající, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie [Studie 1 (DEFINE) se 1 234 pacienty a Studie 2 (CONFIRM) se 1 417 pacienty]. Do studií nebyli zařazeni pacienti s progresivními formami onemocnění. Účinnost (viz níže uvedená tabulka) a bezpečnost byly prokázány u pacientů se skóre v rozsahu od 0 do 5 na Kurtzkeho Rozšířené škále míry postižení (Expanded Disability Status Scale, EDSS), kde došlo alespoň k 1 relapsu během období jednoho roku před randomizací nebo u těch, kteří měli v průběhu 6 týdnů od randomizace výsledek vyšetření mozku magnetickou rezonancí (MRI) potvrzující nejméně jednu gadolinium enhancující lézi (Gd+). Ve Studii 2 se zaslepeným hodnotitelem (tzn. lékař/zkoušející hodnotící odpověď na léčbu ve studii neví, jaká léčba byla použita) byl použit jako referenční komparátor glatiramer-acetát.

U studie 1 byly střední hodnoty pro základní charakteristiku pacienta následující: věk 39 let, délka nemoci 7,0 let a EDSS skóre 2,0. Kromě toho 16 % pacientů mělo skóre EDSS >3,5, 28% mělo ≥2 relapsy v předchozím roce a 42 % bylo předléčeno jiným schváleným typem MS léčby. V MRI kohortě mělo 36 % pacientů, kteří byli zařazeni do studie, na počátku Gd+ léze (střední počet Gd+ lézí byl 1,4).

U studie 2 byly střední hodnoty pro základní charakteristiku pacienta následující: věk 37 let, délka nemoci 6 let, EDSS skóre 2,5. Kromě toho 17 % pacientů mělo skóre EDSS >3,5, 32% mělo ≥2 relapsy v předchozím roce a 30 % bylo předléčeno jiným schváleným typem MS léčby. V MRI kohortě mělo 45 % pacientů, kteří byli zařazeni do studie, na počátku Gd+ léze (střední počet Gd+ lézí 2,4).

Ve srovnání s placebem měli pacienti léčení přípravkem Tecfidera klinicky a statisticky významné zlepšení primárního cílového parametru (endpoint) ve Studii 1, což byl poměr pacientů s relapsem po dvou letech léčby. Ke zlepšení došlo i u primárního cílového parametru (endpoint) Studie 2, kterým byla hodnota roční frekvence relapsů po dvou letech léčby.

Roční frekvence relapsů při podávání glatiramer-acetátu ve srovnání s placebem byla 0,286 vs. 0,401 ve Studii 2, což odpovídá snížení o 29 % (p=0,013). Tento údaj je ve shodě s registrační dokumentací přípravku glatiramer-acetátu."

"Účinnost u pacientů s vysokou aktivitou onemocnění:

V podskupině pacientů s vysokou aktivitou onemocnění byly pozorovány shodné účinky léčby na výskyt relapsů, zatímco účinnost na tříměsíční snížení progrese
onemocnění nebyla jasně stanovena. S ohledem na charakter studií byla vysoká aktivita onemocnění definována následovně:
- Pacienti se dvěma a více relapsy za rok, a s jednou či více Gd-enhancujícími lézemi na MRI mozku (n=42 v DEFINE; n=51 v CONFIRM) nebo,

- Pacienti, kteří nereagovali na předchozí léčbu (po dobu lespoň jednoho roku) interferonem beta a měli alespoň jeden relaps v předchozím roce během léčby, a alespoň 9 T2-hyperintenzních lézí na MRI mozku  nebo alespoň 1 Gd-enhancující lézi, nebo pacienti s nezměněnou či zvýšenou rekvencí výskytu relapsů v předchozím roce ve srovnání s obdobím před dvěma ety (n=177 v DEFINE; n=141 v CNFIRM)."