Úspěch kmenových buněk po vysazení Tysabri

29.11.2018 16:09

Italští výzkumníci z Florencie publikovali v respektovaném odborném tisku v listopadu 2018 výsledky studie, podle které se u pacientů s RR-RS osvědčila transplantace vlastních krvetvorných kmenových buněk (aHSCT) několik měsíců po vysazení léku Tysabri.
Do studie byli zařazeni ti pacienti, kterým bylo podáno nejméně 6 infuzí Tysabri a od vysazení tohoto léku neuplynulo více než 6 měsíců. Výzkumníci sledovali v tomto klinickém hodnocení celkem 52 pacientů, z nichž 11 podstoupilo autologní transplantaci kmenových buněk a zbývajících 41 pacientů bylo po ukončení Tysabri převedeno na jiný lék modifikující průběh roztroušené sklerózy. Obě skupiny byly srovnatelné z klinického i demografického hlediska.

Tři roky po vysazení infuzního léku Tysabri zůstalo bez průkazu aktivity RS (tzv. NEDA* koncept) 54,5 % pacientů, kteří podstoupili léčbu vlastními kmenovými buňkami a 11,5 % pacientů léčených standardními léky první nebo druhé volby. Aktivita onemocnění byla přitom ve skupině transplantovaných pacientů patrná pouze v mezidobí od vysazení Tysabri do transplantace kmenových buněk. Po tomto zákroku už nebylo zaznamenáno zhoršení stavu u žádného z transplantovaných pacientů.
V průběhu klinické studie nedošlo k žádnému úmrtí a nikdo z pacientů nebyl ani v život ohrožujícím stavu.

Na základě zmíněné klinické studie dospěli italští výzkumníci k závěru, že po ukončení léčby Tysabri je vhodné nasadit pacientovi agresivní terapii, a to s co možná nejkratší pauzou mezi ukončením původní léčby a zahájením léčby nové. Autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk provedená šest měsíců po ukončení léčby Tysabri se podle nich jeví jako bezpečná.

* NEDA = No Evidence of Disease Activity (bez průkazu aktivity RS)
Ke splnění NEDA je nutné, aby byly splněny tyto 3 podmínky:
-pacient nemá žádné nové nebo zvětšené léze na MRI
-pacient neměl ataku onemocnění RS
-pacient se neurologicky nezhoršil (tedy nezvýšilo se jeho EDSS)

Zpět