(Ne)účinnost interferonů beta

14.01.2015 14:48

V květnu 2011 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) klinické hodnocení, které u uživatelů interferonu beta sleduje expresi mRNA MxA. Jde o ukazatel biologické účinnosti interferonů β u pacientů s roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojila dvě specializovaná neurologická pracoviště.

MxA je Myxovirus resistentní protein A - jeho syntéza je indukována krátce po podání interferonů β. Jestliže je syntéza MxA nedostatečná a/nebo je zvýšená hladina neutralizačních protilátek (NABs), signalizuje to nedostatečnou účinnost interferonů β. "Provedené studie prokazují, že účinnost podávaného interferonu beta při průkazných NABs a/nebo nízké hladině mRNA MxA je rovna účinnosti placeba," napsaly neuroložky MUDr. Eva Meluzínová a MUDr. Jana Libertínová z motolského RS centra v článku zveřejněném v časopise REMEDIA (číslo 5, ročník 2011).

Dále citujeme z článku Medical Tribune, který vychází z přednášek odborníků na lednovém sympoziu v roce 2013:
"Za selháním terapie stojí navození tvorby neutralizačních protilátek (NAbs, Neutralizing Antibodies), jež se vyskytuje podle použitého přípravku u 2 až 20 % pacientů léčených interferony. Tvorba neutralizačních protilátek nastupuje po 6 až 12 měsících aplikace, ale ztráta účinnosti (klinicky i na MRI) je pozorována za dalších 6 až 12 měsíců. Proto Evropská neurologická společnost i Evropská neurologická federace doporučily testování NAbs k racionálnímu vedení léčby. Za jasně pozitivní průkaz se považuje hodnota NAbs vyšší než 100 TRU (tenfold reduction units), často bývají i vyšší než 1 000, což znamená ztrátu účinku interferonů. Hodnoty pod 20 TRU svědčí pro zachování účinnosti interferonů. U pacientů s přechodnými hodnotami mezi 20 až 100 TRU bývá vhodné zpřesnit diagnostiku detekcí exprese genu MxA (Myxovirus‑rezistentního proteinu A), zpravidla kvantifikací jeho messengerové ribonukleové kyseliny (mRNA MxA). MxA je indukován pouze výhradně interferonem, buď v případě virové infekce, nebo po podání IFNβ. Detekce MxA/mRNA MxA vede k odhalení všech pacientů nedostatečně reagujících na terapii interferony bez ohledu na výši NAbs. Standardně je vyšetření mRNA MxA doplňováno u pacientů s NAbs v hodnotě 100 TRU a nižší. "Najdeme‑li opakovaně pozitivní nález vyšších NAbs, který je podpořen nízkou hodnotou MxA, zpravidla volíme převedení pacienta na jiný typ léčby: glatiramer acetát, případně na lék druhé volby fingolimod nebo natalizumab," uzavřela své vystoupení MUDr. Ivana Kovářová z neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha."

Zpět