Kvůli PML musí být u uživatelů Tecfidery monitorována hladina lymfocytů

27.11.2015 13:59

Pacienti, kteří užívají tabletkový lék Tecfidera (dimethyl fumarát, BG-12), musí být pod přísnější kontrolou neurologů. Rozhodla o tom Evropská léková agentura (EMA), která dne 23. října 2015 zveřejnila doporučení zdravotníkům, týkající se konkrétních opatření. Reagovala tak na skutečnost, že v předcházejících 12 měsících se u tří uživatelů Tecfidery projevila progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), které všichni tři podlehli. Všichni vykazovali závažnou dlouhotrvající lymfopenii (snížení počtu určitého typu bílých krvinek, které mají chránit organismus před infekcemi), která je považována za rizikový faktor pro možný rozvoj PML. Nikdy v minulosti neužívali žádný lék spojovaný s PML.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v reakci na rozhodnutí EMA rozeslal 25. listopadu 2015 zdravotníkům v ČR varovný dopis, ve kterém je vyzval k důkladnějšímu monitorování uživatelů léku Tecfidera.

Závažné demyelinizační onemocnění PML se sice může vyskytnout pouze u těch pacientů, kteří mají pozitivní test na protilátky proti JC viru (John Cunningham virus), přesto však Evropská léková agentura (EMA) ve své říjnové výzvě upozorňuje lékaře, že ani negativní JCV test neznamená, že by pacient nemohl následně PML vyvinout. EMA současně lékařům připomíná, že dosud nebyl zkoumán vliv lymfopenie na případné zkreslování JCV testů u uživatelů Tecfidery.
Lymfopenie není u pacientů užívajících Tecfideru nijak výjimečná. V placebem kontrolovaných studiích fáze III klesl průměrný počet lymfocytů už během prvního roku léčby zhruba o 30 %. Počet lymfocytů nižší než 0,5x109/l (závažná lymfopenie) byl pozorován u 6 % pacientů léčených Tecfiderou a u méně než 1 % pacientů užívajících placebo. V klinických studiích (kontrolovaných i nekontrolovaných) měla 2 % pacientů počet lymfocytů nižší než 0,5x109/l po dobu alespoň šesti měsíců (závažná dlouhotrvající lymfopenie).

Přísnější monitoring pacientů užívajících Tecfideru, který vyžaduje Evropská léková agentura, má spočívat v tom, že:

Před zahájením léčby Tecfiderou:
- musí být provedeno vyšetření poskytující celkový krevní obraz (tedy včetně lymfocytů)
- pacienti musí mít výchozí vyšetření MRI ne starší než 3 měsíce
- lékaři/ky musí pacienty poučit o riziku PML a také o tom, jaké jsou možné příznaky této závažné infekce a jak se mají pacienti zachovat, pokud by tyto příznaky měli

Po zahájení léčby Tecfiderou:
- každé tři měsíce bude pacientům vyšetřován celkový krevní obraz (včetně lymfocytů)
- mají-li pacienti závažnou dlouhotrvající lymfopenii (méně než 0,5x109 lymfocytů/l), a to po dobu přinejmenším 6 měsíců, měli by lékaři/ky uvažovat o přerušení léčby Tecfiderou
- pacienti s přerušenou léčbou budou pak sledování do doby, než se hladina lymfocytů vrátí do normálních hodnot

Pokud se u pacienta projeví závažná dlouhotrvající lymfopenie, a léčba Tecfiderou přesto bude pokračovat:
- lékaři/ky znovu poučí pacienty a tentokrát i osoby jim nejbližší o riziku PML, a připomenou jim i typické příznaky, kterých si musí všímat
- lékaři/ky budou u takových pacientů sledovat příznaky a nástup nových neurologických dysfunkcí (motorika, kognitivní nebo psychiatrické poruchy), přičemž mají brát na zřetel skutečnost, že PML se projevuje podobně jako RS - v obou případech totiž jde o demyelinizační onemocnění
- podle místních možností mají lékaři/ky zvážit, zda je potřeba v rámci zvýšené obezřetnosti u těchto rizikových pacientů provádět další MRI

V případě podezření na PML musí být pacientům bezodkladně provedena MRI, a to z diagnostických důvodů.

* SÚKL ve svém varovném dopise z listopadu 2015 lékařům rovněž sdělil, že první případ PML spojený s úmrtím byl zaznamenán u uživatele dimethyl fumarátu v říjnu 2014 (informovali jsme vzápětí). Šlo o 54letou pacientku z Německa, která užívala tento přípravek v rámci klinické studie a její prodloužené fáze celkem 4,5 roku, a která vykazovala závažnou dlouhotrvající lymfopenii zhruba 3,5 roku a zemřela 13. října 2014. Později, v roce 2015 byly potvrzeny prozatím další dva případy PML spojené s úmrtím u již schváleného léku Tecfidera (účinná látka dimethyl fumarát), a to v USA a opět v Německu. Šlo o muže ve věku 64 a 59 let. Starší z nich užíval Tecfideru dva roky a závažnou dlouhotrvající lymfopenii vykazoval téměř 1,5 roku před vyvinutím PML. Mladší z pacientů užíval Tecfideru 1,5 roku a před zjištěním PML vykazoval závažnou dlouhotrvající lymfopenii 1 rok.

PML je velmi závažné demyelinizační onemocnění, které se sice vyskytuje vzácně, ale má závažné dopady - může skončit úmrtím nebo více či méně závažnou invaliditou. U pacientů s roztroušenou sklerózou se tato závažná infekce mozku vyskytuje nejčastěji u uživatelů Tysabri (vyrábí ho stejná firma jako Tecfideru), kde 23 % z těch, kdo na Tysabri vyvinuli PML, zemřelo.

Otázkou ovšem zůstává, zda přísnější monitoring pacientů stran závažné dlouhotrvající lymfopenie bude dostatečným opatřením pro snížení rizika PML, protože výrobce Tecfidery v listopadu 2015 potvrdil v pořadí už čtvrtý případ PML u uživatelky léku Tecfidera, která ovšem závažnou dlouhotrvající lymfopenii nevykazovala. Podrobnosti o tomto případu najdete zde.
Zpět