ACT-128800 (ponesimod), fáze II

11.09.2014 18:33

V květnu 2009 schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, klinické hodnocení probíhající v paralelních skupinách - pro zjištění dávky a k vyhodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti tří různých dávkování přípravku ACT-128800, orálního agonisty receptoru S1P1 (tedy fungujícího na podobném principu jako nyní již schválený lék Gilenya), podávaného po dobu 24 týdnů pacientům s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou. Do tohoto klinického hodnocení se v ČR zapojilo celkem osm specializovaných neurologických pracovišť.

Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin, přičemž v jedné užívali 1x za den 1 tabletku obsahující placebo, a další tři skupiny užívaly 1x za den tabletku s jednou ze tří různých dávek zkoumaného přípravku - konkrétní dávky přitom nebyly předem známy. Po celou dobu klinického hodnocení nikdo - ani pacient, ani zdravotníci - nevěděl, kdo a co užívá.

Zpět